Cele i założenia badawcze

Interesuje nas zbudowanie pionierskiej, a jednocześnie największej na świecie bazy polskich autentycznych, oryginalnych, realnych opisów Korei XX wieku. Baza ta będzie miała formę encyklopedii z podziałem na części tematyczne. Punktem wyjścia są teksty głównie prasowe, a także książki. Teksty te pochodzić będą z polskich bibliotek cyfrowych oraz z zasobów własnych, zgromadzonych wewnątrz pracowni badawczej. Teksty te stanowią tak ogromny zbiór (ponad 3 miliony dokumentów, co daje około 30 milionów (!!) zeskanowanych stron), że nie ma obecnie realnej możliwości ich szybkiego wykorzystania tematycznego. Dlatego w proponowanym zespole badawczym zamierzamy zastosować taką unikalną i autorską metodologię, którą wykorzystywaliśmy i przetestowaliśmy dla innych języków już wcześniej. Planujemy te prace, aby wykonać takie badanie dla obszaru zagadnień związanych z Koreą, Koreańczykami i koreańskością XX wieku

Sporządzimy wyczerpujący (totalny, największy z obecnie możliwych do wykonania) opis Korei, Koreańczyków, koreańskości przez pryzmat autentycznych tekstów polskich, tzn. przedstawimy ponad 10 000 oryginalnych wycinków, cytatów prasowych, które ilustrują konkretny (Półwysep Koreański, Stosunki polsko-koreańskie w drugiej połowie XX wieku, Korea – sprawy krajowe i polityka wewnętrzna itd. – zobacz niżej) problem, określony wątek z życia Korei.

Całość odnalezionego i przestawionego przez nas materiału będzie zinterpretowana, a następnie sklasyfikowana. Klasyfikacja obejmować będzie podziały: tematyczny oraz chronologizacyjny. To znaczy, że wszystkie cytaty-informacje będzie można oglądać, studiować, analizować albo wedle układu tematycznego, albo wedle układu chronologicznego, od początku do końca wieku.

Całość odnalezionego i przestawionego przez nas materiału będzie zinterpretowana, a następnie sklasyfikowana. Klasyfikacja obejmować będzie podziały: tematyczny oraz chronologizacyjny. To znaczy, że wszystkie cytaty-informacje będzie można oglądać, studiować, analizować albo wedle układu tematycznego, albo wedle układu chronologicznego, od początku do końca wieku.

Planowany podział tematyczny materiału

I. Półwysep Koreański a „Wielka historia”

 • Korea przełomu XIX i XX wieku jako przedmiot gry mocarstw
 • Półwysep Koreański pod japońską dominacją (1910-1945)
 • Pierwsza faza zimnej wojny (1945-1953)
 • Podzielona Korea (1953-)
 • Korea końca XX wieku

II. Stosunki polsko-koreańskie w drugiej połowie XX wieku

 • Polska Rzeczypospolita Ludowa pod komunistyczną, radziecką dominacją (1945-1989)
 • Demokratyczna Rzeczypospolita Polska (1989-)

III. Korea – sprawy krajowe i polityka wewnętrzna

 • Cesarstwo Koreańskie (1897-1910)
 • Okupacja japońska (1910-1945)
 • Demokracja czy komunizm? Walka o kształt polityczny Półwyspu Koreańskiego (1945-1953)
 • Republika Korei (1953-)

IV. Korea oczami cudzoziemców

 • Korea i Koreańczycy oczami Polaków
 • Cudzoziemskie relacje w prasie polskiej

V. Gospodarka, handel, technologie

 • Historia gospodarcza Korei
 • Korea Południowa jako „azjatycki tygrys” / Ekspansja gospodarcza Republiki Korei
 • Koreańskie marki w prasie polskiej

VI. Kultura i rozrywka

 • Dziedzictwo narodowe Korei (język, pismo, tradycja)
 • Kuchnia koreańska
 • Film, muzyka, teatr Korei
 • Sztuki piękne (malarstwo, rzeźba, architektura Korei)

VII. Sport

 • Koreańczycy w sporcie
 • Imprezy sportowe w Republice Korei
 • Polsko-koreańska rywalizacja sportowa

VIII. Religia

 • Wierzenia pierwotne i buddyzm
 • Chrześcijaństwo w Korei

IX. Sławni Koreańczycy w prasie polskiej

 • Politycy koreańscy
 • Ludzie kultury i sztuki (pisarze, poeci, filmowcy)

X. Przyroda Korei

 • Klimat i geografia Półwyspu Koreańskiego
 • Wielkie katastrofy naturalne

Planowany podział chronologiczny (od tekstów najstarszych do najnowszych)

 • od początku wieku XX do1909
 • od 1910 do 1945
 • od 1945 do 1948
 • od 1948 do 1950
 • od 1950 do 1953
 • od 1953 do końca wieku XX.

Planowany podział źródłowy (osobno będziemy zaznaczać i pokazywać pochodzenie tekstów; zanalizujemy źródła: prasa, książki, media, np. informacje z programów telewizyjnych, np. z Polskiej Kroniki Filmowej itp.).

O ile nam wiadomo (analiza literatury przedmiotu), jak dotąd brak jest podobnych prac i badań dla dowolnego języka (angielski, japoński, niemiecki, rosyjski itd.) na całym świecie, tzn. nie jest nam znana podobna baza tak ogromnego rozmiaru wycinków prasowych i tekstowych (książki), które dotyczyłyby tylko historii jednego państwa w tak długim okresie czasu (aż sto lat). W tym sensie nasz projekt wykonany dla materiałów związanych z Koreą i jej relacjami z innymi narodami mógłby być w przyszłości podstawą innych tego typu analiz i poszukiwań – np. Korea w tekstach prasy niemieckiej, Korea w tekstach prasy węgierskiej, Korea w tekstach prasy hiszpańskiej XX wieku itd. A zatem celem projektu jest nie tylko a) zgromadzenie, b) pokazanie, c) omówienie maksymalnie rozbudowanej informacji o Korei XX wieku, ale również d) stworzenie i przestawienie ogólnej, generalnej metody badań tego typu.

Reasumując, interesuje nas zbudowanie pionierskiej Encyklopedii Korei XX wieku. Będzie to bardzo unikalna i specyficzna encyklopedia, ponieważ hasła w niej nie będą opracowywane alfabetycznie przez redaktorów, tak jak to wygląda zazwyczaj, lecz będą to hasła powstałe poprzez totalne zgromadzenie autentycznych polskich wycinków prasowych z prawdziwych, autentycznych tekstów polskich. W ten sposób uzyska się walor bezstronnego obiektywizmu.